همسر مسی از روغن موتور راپیدو برای چرخ خیاطی اش استفاده می کند!!

تعویض منظم روغن موتور یک عملیات اساسی است که باید در تمامی خودروهای دارای موتور احتراق داخلی انجام شود.

استفاده از روغن با خواص مناسب بسیار مهم استف پارامترهای فنی را می توان از علامت گذاری روغن موتور خواند.

روغن موتور راپیدو با توجه به پایه مورد استفاده، روش تولید و محتوای افزودنی های غنی کننده به سه گروه اصلی تقسیم می شوند؛مصنوعی،    نیمه ترکیبی، معدنی.

حداقل محتوای روغن های پایه در مورد تعلق به یک گروه خاص تصمیم می گیرد.

انواع مختلف روغن موتور از نظر خصوصیات فنی نیز متفاوت است، روغن های مصنوعی از نظر تکنولوژی پیشرفته ترین هستند.

آنها در فرآیند سنتز ترکیبات شیمیایی به دست می آیند. آنها با یک قوام نسبتا نازک مشخص می شوند که به لطف آن کاملاً در تمام گوشه ها و گوشه های موتور پخش می شوند و بهترین سطح روانکاری را تضمین می کنند.

روغن

روغن های مصنوعی بهترین کیفیت موجود در حال حاضر در بازار محسوب می شوند.

روغن های نیمه سنتتیک محصولی واسط بین روغن های مصنوعی و روغن های معدنی هستند.

آنها بر اساس روغن های معدنی ساخته می شوند، اما حاوی مواد افزودنی مصنوعی هستند که حدود 25-30٪ از حداقل محتوای را تشکیل می دهند.

آنها یک مصالحه قیمت و کیفیت برای روغن های معدنی و مصنوعی هستند.

روغن های معدنی بر اساس تقطیر نفت خام ساخته می شوند،  آنها قدیمی ترین (سنتی) نوع روغن ها هستند.

آنها معمولاً در واحدهای محرک قدیمی و در آنهایی که نمی توان از روغن های مصنوعی و نیمه مصنوعی با کیفیت بهتر استفاده کرد استفاده می شود و بسار در این محرک های نسبتا قدیمی پاسخ گو می باشد.

مزیت بدون شک آنها (احتمالاً تنها) قیمت است، از یک دوجین یا بیشتر زلوتی در هر لیتر شروع می شود، عیب آن، متأسفانه، رسوب کربن در موتور است.